Kim jesteśmy?

Adres naszej strony internetowej to: https://pmi.org.pl. Podmiotem odpowiedzialnym jest:

PMI Poland Chapter (PMI Oddział Polski)
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
NIP: 525-227-89-73

1. Polityka Prywatności

Poniższa polityka została przygotowana przez Project Management Institute Poland Chapter (w niniejszej polityce, również jako: PMI Poland Chapter, PMI PC, my, nas) i jest przeznaczona dla podmiotów spoza naszej organizacji, z którymi współdziałamy, w tym dla: osób odwiedzających nasze strony internetowe, członków stowarzyszenia, uczestników naszych wydarzeń (dalej zwanych: „wy”, „was”, „wasze”, „ty”, „twoje”). W sekcji N wprowadzono definicje terminów, które będą wykorzystywane w niniejszej polityce. Na potrzeby polityki prywatności należy przyjąć, że PMI PC jest administratorem danych osobowych. Niniejsza polityka może zostać zmieniona lub uaktualniona w celu prezentacji zmian zachodzących w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w obowiązującym prawie. Zachęcamy do uważnego jej przeczytania i regularnego sprawdzania zmian, które możemy wprowadzać zgodnie z zasadami tej Polityki.

2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Zbieranie danych osobowych: Możemy zbierać dane o Tobie takie jak: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe. Poniżej przykłady źródeł, z których możemy zbierać dane osobowe:

 • Możemy pozyskać Twoje dane osobowe, kiedy nam je przekażesz, np. w rozmowie osobistej, telefonicznej, e-mail, lub za pomocą innych środków komunikacji.
 • Możemy pozyskać Twoje dane osobowe w drodze zawierania relacji biznesowych (np. jeśli zakupisz od nas produkt lub usługę).
 • Możemy pozyskać Twoje dane osobowe od członków sieci PMI (PMI Network), w zakresie jakim członkowie naszej sieci je udostępnią.
 • Możemy pozyskać Twoje dane osobowe, które w wyraźny sposób uczyniłeś publicznie dostępnymi (np. dane z Twojego profilu społecznościowego, które udostępniłeś publicznie).
 • Możemy pozyskać Twoje dane osobowe, kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, używasz funkcjonalności lub zasobów dostępnych na naszej stronie. Kiedy odwiedzasz naszą stronę, Twoja przeglądarka lub urządzanie mogą automatycznie udostępnić pewne informacje (np. rodzaj urządzenia, system operacyjny, informacje o przeglądarce, adres IP, ustawienia językowe, czas połączenia ze stroną i inne informacje techniczne), niektóre z tych informacji, mogą stanowić dane osobowe.

Tworzenie danych osobowych: Możemy również tworzyć zapisy danych osobowych na temat Ciebie, np. szczegóły dotyczące przebiegu Twojego członkostwa w PMI PC.

 

Dane osobowe innych osób, podane przez Ciebie. W niektórych przypadkach, możesz nam powierzyć dane osobowe innych osób (np. kiedy uczestniczysz w wydarzeniach, lub przesyłasz nam informację zwrotną). Za każdym razem, kiedy powierzasz nam dane osobowe innych osób, przyjmujemy, że upewniłeś się, że masz prawnie uzasadniony interes, aby przekazać nam te dane i Twoje postępowanie jest zgodne z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszej polityki. Jeśli tak nie jest, prosimy o powstrzymanie się przed przekazaniem nam danych osobowych innych osób.

 

Kategorie danych osobowych: Poniżej przedstawiamy kategorie Danych Osobowych, które mogą podlegać przetwarzaniu:

 • Personalia: imię, nazwisko, płeć, zdjęcie.
 • Szczegóły dotyczące członkostwa: status i rodzaj członkostwa, informacje o przypisanym „Chapterze”, szczegóły o terytorialnej przynależności do „branchu”, data rozpoczęcia członkostwa, daty kolejnych odnowień członkostwa, szczegóły dotyczące konta pmi.org w tym informacje o logowaniach, dane zawarte w dokumentach, złożonych podczas aplikacji do stowarzyszenia (np. Informacja o uczelni dla członków-studentów).
 • Szczegóły dotyczące płatności: adres rozliczeniowy, numer konta bankowego lub karty kredytowej, nazwa posiadacza karty, numer karty, data ważności karty.
 • Dane kontaktowe: adres domowy, adres służbowy, numer telefonu, adres e-mail, oraz informacje dotyczące profili społecznościowych
 • Doświadczenie zawodowe: obecne i poprzednie stanowiska, szczegóły dotyczące zakresu obowiązków, informacje o branży, oraz o wykształceniu.
 • Poglądy i opinie: Wasze poglądy i opinie, które były wyrażone podczas wypełniania ankiet, lub przekazane nam bezpośrednio.
 • Szczegóły dotyczące programu mentoringowego: informacje podane w formularzach zgłoszeniowych na rolę mentora lub mentee.
 • Uczestnictwo w wydarzeniach: informacje o uczestnictwie w wydarzeniach organizowanych przez PMI PC, łącznie z informacją o posiadanych certyfikatach zawodowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Przetwarzając Wasze dane osobowe w związku z celami przedstawionymi w niniejszej Polityce, możemy powołać się na jedną z następujących podstaw (w zależności od konkretnej sytuacji):

 • Otrzymaliśmy zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych (dotyczy tylko dobrowolnego przetwarzania danych osobowych).
 • Przetwarzanie danych osobowych, jest niezbędne do realizacji umowy, którą zawarliście z nami lub zamierzacie zawrzeć.
 • Przetwarzanie danych jest spowodowane wymaganiami odpowiednich ustaw.
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony Waszych interesów.
 • Posiadamy uzasadniony prawem interes do promowania, zarządzania, prowadzenia działalności operacyjnej i promowania naszej działalności i ten interes nie jest sprzeczny z Waszym interesem, lub prawami podstawowymi.

Przetwarzanie danych wrażliwych: Staramy się nie zbierać lub w jakikolwiek inny sposób przetwarzać Waszych danych wrażliwych, z wyjątkiem sytuacji, w których:

 • Przetwarzanie jest niezbędne w związku z zapewnieniem przestrzegania prawa (np. raportowanie dotyczące różnorodności).
 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykrywania lub przeciwdziałania przestępstwom.
 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu obrony prawnej.
 • Otrzymaliśmy Twoją wyraźną zgodę (zgodnie z wymogami prawnymi), aby przetwarzać Twoje dane wrażliwe.

Cele, w jakich możemy przetwarzać Twoje dane osobowe obejmują:

   • Świadczenie Tobie usług: członkowskich i powiązanych, udostępnianie Ci naszych stron; dostarczanie odpowiednich materiałów informacyjnych; zapraszanie na odpowiednie wydarzenia, oraz prowadzenie związanej z nimi komunikacji.
   • Zarządzanie relacjami z członkami: zarządzanie relacjami z naszymi członkami i pomiędzy naszymi członkami; upewnianie się, że członkowie przestrzegają odpowiednich postanowień statutu, rozstrzyganie sporów, prowadzeń działań administracyjnych związanych z członkostwem.
   • Nasze strony: utrzymywanie i zarządzanie naszymi stronami, dostarczanie ich zawartości, wyświetlanie reklam i innych informacji, komunikację i interakcję z Tobą za pośrednictwem naszych stron.
   • Komunikację marketingową: komunikowanie Tobie za pomocą dowolnych środków (w tym: e-mail, telefon, sms, social media, przesyłki listowe, osobiście) wiadomości i innych informacji, które mogą być dla Ciebie interesujące (w zgodzie z obowiązującym prawem).
   • Zarządzanie i utrzymanie naszych systemów IT: zarządzanie bezpieczeństwem systemów IT, ich audyt oraz zapewnienie bezpieczeństwa.
   • Zarządzanie finansami: sprzedaż, finanse, audyt korporacyjny, zarządzanie dostawcami.
   • Kwestionariusze i ankiety: angażowanie Ciebie w komunikację z nami, w celu poznania Twoich poglądów i opinii związanych z naszą działalnością.
   • Usprawnianie naszych produktów i usług: identyfikacja problemów z istniejącymi usługami, planowanie usprawnień, tworzenie nowych usług.

3. Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe innym członkom sieci PMI, w uzasadnionym celu biznesowym (w tym świadczenie usług i świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem naszych stron internetowych), w zgodzie z obowiązującym prawem. Dodatkowo możemy przekazać Twoje dane osobowe:

 • Odpowiednim władzom na ich żądanie, lub w związku z potrzebą raportowania naruszeń prawa lub podejrzeń jego naruszenia, na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Księgowym, audytorom, prawnikom i innym podmiotom świadczącym zawodowo usługi doradcze sieci PMI, od których wymagamy zaufania poufności poprzez podpisanie odpowiednich umów.
 • Podmiotom przetwarzającym (np. dostawcą usług płatniczych), którzy mogą znajdować się gdziekolwiek na świecie. W takim przypadku spełnione będą wymagania przedstawione na końcu tego punktu (C).
 • Odpowiednim stronom, jeśli ma to związek z zapobieganiem, przeprowadzaniem dochodzenia, wykrywaniem przestępstw kryminalnych lub wykonywaniem kar za przestępstwa kryminalne; a także w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego.
 • Nasze Strony Internetowe mogą zawierać pluginy lub aktywną zawartość podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Goolge+ i LinkedIn). Jeśli będziesz chciał skorzystać z pluginów stron trzecich, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane tym podmiotom. Upewnij się wcześniej, że znasz politykę prywatności tych podmiotów.

Jeśli zdecydujemy się wykorzystywać stronę trzecią do przetwarzania Twoich danych osobowych, to strona ta zostanie zobowiązana umową do:  (i) przetwarzania danych osobowych w zgodzie z przekazanymi instrukcjami, (ii) wykorzystywania środków ochrony do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych, oraz innych wymagań zgodnych z obowiązującym prawem.

4. Przekazywanie danych za granicę

W związku z międzynarodowym charakterem naszej działalności, możemy przekazywać Twoje dane osobowe do innych organizacji należących do sieci PMI I do stron trzecich wymienionych w powyższej sekcji (C). Dlatego Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do innych krajów, które mogą mieć odmienne prawo ochrony danych osobowych i inne wymagania prawne, niż kraj w którym się znajdujesz. Tam, gdzie przekazanie danych następuje do krajów trzecich, robimy to na podstawie standardowych klauzul umownych. Może uzyskać kopię naszych standardowych klauzul umownych używając kontaktu podanego w sekcji (M).

5. Bezpieczeństwo Danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem, nieautoryzowanym dostępem i innymi nieautoryzowanymi lub bezprawnymi formami przetwarzania; w zgodzie z obowiązującym prawem.

 

 Twoją odpowiedzialnością jest przekazywanie do nas Twoich danych osobowych w sposób bezpieczny.

6. Poprawność Danych

Podejmujemy odpowiednie kroki, aby zapewnić, że:

 • Twoje dane osobowe są poprawne, a tam gdzie jest to niezbędne staramy zapewnić się ich aktualność.
 • Twoje dane osobowe, które są niepoprawne (biorąc pod uwagę cel ich przetwarzania) są usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.

Od czasu do czasu, możemy Cię prosić o potwierdzenie poprawności posiadanych przez nas Twoich danych osobowych.

7. Minimalizacja danych

Podejmujemy wszystkie możliwe kroki, aby upewnić się, że przetwarzane przez nas dane osobowe są ograniczone jedynie do danych, które są nam niezbędne z punktu widzenia celu ich przetwarzania i celu niniejszej polityki.

8. Retencja danych

Kryteria, którymi kierujemy się ustalając, przez jaki okres czasu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe są następujące: zachowamy kopię Twoich danych osobowych tak długo, jak jest to niezbędne w powiązaniu z celami przetwarzania przedstawionymi w niniejszej polityce, chyba że odpowiednie przepisy prawa wymagają od nas dłuższego okresu przechowywania; możemy również przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do przygotowania się i przeprowadzenia działań niezbędnych do obrony naszych interesów prawnych.

9. Twoje Prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody,
 • dostępu do danych – informacji o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane,
 • sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przechowywania danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • przeniesienia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru.

W celu skorzystania ze swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym w sekcji (M)

10. Ciasteczka

Ciasteczka to małe pliki, które są umieszczane na Twoich urządzenia, kiedy odwiedzasz strony internetowe. Przechowują informacje o Twoim urządzeniu, Twojej przeglądarce, a w niektórych przypadkach o Twoich zwyczajach i historii przeglądania. Nasza polityka dotycząca ciasteczek znajduje się na stronie Polityka Ciasteczek.

11. Twoje obowiązki

Polegamy na tym, że podane przez Ciebie Dane Osobowe są poprawne, dzięki temu możemy świadczyć Ci odpowiednie usługi.

12. Dane Kontaktowe

Jeśli masz jakieś komentarze, zapytania lub uwagi odnośnie jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej Polityce, lub odnośnie jakichkolwiek aspektów przetwarzania danych osobowych przez PMI Poland Chapter, prosimy o kontakt: rodo@pmi.org.pl lub listownie: PMI Poland Chapter, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa

13. Definicje

 • Administrator  danych osobowych – oznacza podmiot, który decyduje w jaki sposób i w jakim celu dane osobowe są przetwarzane.
 • Organ nadzoru – niezależny organ publiczny, którego rolą jest nadzór nad stosowaniem prawa związanego z ochroną danych osobowych.
 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykład danych osobowych, które możemy przetwarzać znajdziecie w sekcji B.
 • Przetwarzanie – wszystkie operacje na danych osobowych, niezależnie od tego, czy są one wykonywane w sposób zautomatyzowany, czy nie. Przykładami są: zbieranie, utrwalanie, organizacja, przechowywanie, adaptacja, zmiana, ujawnianie, przekazywanie, zmiany, usuwanie, łączenie zbiorów danych.
 • Przetwarzający – dowolna osoba, lub organizacja, która przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora.
 • Wrażliwe Dane Osobowe – dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 • Strony – znaczenie terminu wyjaśnione w sekcji A.
 • Standardowe Klauzule Kontraktowe – oznacza modelowe klauzule kontraktowe dotyczące transferu danych osobowych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

14. Newsletter

 • Wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera (który jest połączeniem informacji o działalności Stowarzyszenia, informacji marketingowej podmiotów współpracujących, oraz informacji handlowej) zgadzasz się, że Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane w celu otrzymywania newslettera od PMI Poland Chapter. W przypadku braku zgody, newsletter nie będzie wysyłany. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, przez czas funkcjonowania Stowarzyszenia, ale nie dłużej niż do otrzymania prośby o ich usunięcie. Uzyskane dane osobowe nie będą nikomu przekazywane, ani udostępniane, za wyjątkiem: Freshmail sp z o.o. który jest właścicielem platformy do wysyłania newslettera, oraz Google Inc., który dostarcza platformę GSuite dla Stowarzyszenia, a gdzie zostaną zarchiwizowane wyrażone zgody. W związku z wyrażoną zgodą przysługuje Ci prawo do:
  • cofnięcia zgody, co oznaczać będzie, że Stowarzyszenie przestanie wysyłać newslettera;
  • dostępu do danych, czyli informacji jakie dane posiadamy;
  • sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przechowywania danych;
  • wniesienia sprzeciwu;
  • przeniesienia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzoru.
 • W celu realizacji praw należy wysłać wiadomość e-mail z podanego adresu e-mail na adres rodo@pmi.org.pl. Administratorem danych jest Stowarzyszenie PMI Poland Chapter (PMI Oddział Polski), z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10., KRS 0000-167-986, NIP 525-227-89-73, REGON 0155-4342-4 . Kontakt z osobą kontaktową możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@pmi.org.pl