Postanowienia ogólne

 
 1. Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za wydarzenie jest PMI Poland Chapter z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 47/10, NIP 525-227-89-73.
 2. Regulamin udziału w Konferencji reguluje zasady:
  • Udziału w transmisji online Konferencji PMMania w dniu 22 kwietnia 2022 roku oraz kwestie związane z płatnością i anulacją,
  • Udziału w warsztatach online w dniu 23 kwietnia 2022 oraz kwestie związane z płatnością i anulacją.
 3. Strona internetowa wydarzenia https://pmmania.pmi.org.pl umożliwia zapoznanie się z informacjami na temat Konferencji online, dokonanie rejestracji oraz płatności za dostęp do transmisji online Konferencji. Oficjalnym kanałem komunikacji pomiędzy uczestnikiem, a organizatorem jest adres e-mail: kontakt.katowice@pmi.org.pl
 4. Przed przystąpieniem do rejestracji na Konferencję, każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego treść.
 5. Znaczenie użytych w Regulaminie nazw i określeń:
  1. Konferencja online – Wydarzenie pod nazwą “PMMania”,  organizowane przez  Organizatora przy użyciu serwisu internetowego
   w dniach 22 – 23 kwietnia 2022 r.;
  2. SERWIS internetowy aplikacja internetowa udostępniona przez platformę Zoom umożliwiająca aktywny udział
   w Konferencji/Warsztatach online;
  3. OrganizatorPMI Poland Chapter z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 47/10, NIP: 525-227-89-73 - podmiot odpowiedzialnym za wydarzenie;
  4. Regulamin – niniejszy regulamin Konferencji online;
  5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1;
  6. Prelegent – uczestnik Konferencji, który zgłosił w ramach Call For Papers chęć wystąpienia podczas Konferencji online i został wybrany przez Organizatora albo został zaproszony przez Organizatora do wystąpienia na Konferencji online oraz potwierdził swój udział, uczestniczący w Konferencji online z prawem do transmitowania dźwięku i wideo poprzez mikrofon i udostępniania obrazu z kamery lub obrazu swojego komputera;
  7. Uczestnik - osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję online i spełnia pozostałe warunki określone w odrębnym Regulaminie.

Wymagania techniczne

 
 1. Konferencja online, będzie odbywał się przez platformę internetową Zoom, która umożliwia tworzenie wirtualnych wydarzeń/eventów online.  
 2. Uczestnik, który chce uczestniczyć w Konferencji online, musi posiadać w swoim zakresie działający sprzęt techniczny (laptop, komputer, kamerę oraz mikrofon), dostęp do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową z wtyczkami obsługującymi technologię Flash, z włączoną obsługą plików „cookies” i JavaScript oraz e-mailem który umożliwi mu połączenie się
  z platformą internetową Zoom online.
 3. Wszelkie problemy techniczne niewynikające z pkt IX,  a będące związane z podłączeniem do platformy Zoom należy niezwłocznie zgłosić po ich wystąpieniu do Organizatora na adres: kontakt.katowice@pmi.org.pl
 
 

Zasady udziału w Konferencji:

 
 1. Konferencja odbywa się w formie online.
 2. Wszelkie szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów lub programu, z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Udział w transmisji online Konferencji  jest odpłatny, a koszt udziału obejmuje w zależności od zakupionej opcji:
 4. udział w transmisji online Konferencji w dniu 22.04.2022 r. 
  w wykładach i networkingu organizowanym w czasie wydarzenia (22.04.2022 r.).
 5. udział w transmisji online Warsztatów w dniu 23.04.2022 r. 
  oraz w networkingu organizowanym w czasie wydarzenia (23.04.2022 r.).
 6. udział w transmisji online Konferencji oraz w warsztatach w dniach 22-23.04.2022 r.  oraz w networkingu organizowanym w czasie wydarzenia (22-23.04.2022 r.).
 7. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Uczestnicy za pomocą moderowanego czatu mogą zadawać Prelegentom pytania. Możliwość zadawania pytań po każdej odbytej prelekcji lub w wyznaczonym terminie ustalonym w agendzie wydarzenia. Usługa będzie dostępna dla Uczestników, którzy dokonali rejestracji oraz spełniają wymagania techniczne przedstawione w pkt. II Regulaminu.
 8. Wysokość opłaty konferencyjnej uzależniona jest od daty rejestracji Uczestnika
 9. i ewentualnych rabatów udzielonych Uczestnikowi indywidualnemu lub grupom Uczestników, a także od tego w jakim charakterze Uczestnik będzie brał udział w Konferencji (jako osoba niebędąca członkiem PMI, jako członek PMI czy jako partner oddziału).
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej https://pmmania.pmi.org.pl. Zmiana ceny nie ma zastosowania do już zarejestrowanych Uczestników.
 11. Rabaty promocyjne i grupowe nie łączą się.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia konkursów i akcji promocyjnych, w których nagrodami będą indywidualne zniżki na uczestnictwo w Konferencji (indywidualne kody promocyjne). Informacje na temat prowadzanych konkursów i akcji promocyjnych będą na bieżąco podawane na portalach społecznościowych strony Konferencji.
 13. Rejestracja na Konferencję odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego online, który zostanie udostępniony od dnia 23.03.2022 na stronie wydarzenia https://pmmania.pmi.org.pl w zakładce Bilety oraz Rejestracja. Rejestracja trwa do 21.04.2022 roku do godziny 23:59.
 14. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przez Uczestnika, na email podany przez Uczestnika wcześniej w formularzu zostanie przesłany komunikat potwierdzający rejestrację.
 15. Organizator prześle do Uczestnika – na adres email wskazany przy rejestracji, link do transmisji Konferencji online. Link zostanie przesłany do Uczestnika od 1 do 5 dni przed planowanym terminem Konferencji. Termin wysłania linku do Uczestnika będzie zależny od terminu rejestracji na wydarzenie. Osoby, które się zarejestrowały, a nie zdążyły uiścić opłaty (wybrały opcję przelewu przy rejestracji), również otrzymają link, jednakże mają obowiązek dokonania płatności w terminie wskazanym na wystawionej fakturze, chyba że wcześniej dokonały anulacji udziału w Wydarzeniu zgodnie z pkt. XI ust. 2 Regulaminu lub odstąpiły od umowy.
 16. Uczestnik otrzyma powiadomienie drogą e-mailową ze skrzynki kontakt.katowice@pmi.org.pl, w którym będzie podany link do strony internetowej https://zoom.us. Następnie Uczestnik wybiera pozycję i klika “Dołącz do wydarzenia”. Wraz z linkiem do wydarzenia.
 17. Uczestnik zobowiązuje się nie udostępniać linku innym – niezarejestrowanym osobom. Udostępnienie linku osobom nieuprawnionym może skutkować zablokowaniem dostępu do transmisji online Konferencji, bez możliwości zwrotu Uczestnikowi jakichkolwiek kosztów.
 18. Link umożliwia oglądanie transmisji online Konferencji tylko na jednym urządzeniu w danym momencie.
 19. Uczestnicy Konferencji online będą mogli podczas prelekcji zadawać prelegentom pytania na czacie (w czasie rzeczywistym), które będą pojawiały się w okienku czatu i będą widziane przez Prelegenta. Dodatkowo, Organizator wyznacza osobę prowadzącą Konferencję, zwaną dalej Moderatorem, która będzie mogła kontrolować prelekcje (tj. w czasie wystąpienia problemów, czytać na głos pytania uczestników) zgodnie z programem Konferencji online. W szczególnych przypadkach Organizator bądź Moderator ma prawo do zmiany programu, przyznania głosu w kwestiach formalnych, ustalania kolejności wypowiedzi podczas debaty,  jeśli to zakłóca porządek programu Konferencji online.
 20. Uczestnicy Konferencji online akceptując Regulamin zgadzają się na udostępnienie zebranych danych, tj. imienia i nazwiska pozostałym Uczestnikom podczas moderowanego czatu.
 

Koszt brutto udziału w Konferencji osób niebędących członkami PMI lub Partnerami Oddziału SIlesia

 
 1. Dla uczestników zarejestrowanych do 01.04.2022 r. włącznie (early bird) odpowiednio od wybranej opcji zakupu:
  1. Prelekcje [139] zł/os. (rabat 40 zł)
  2. Prelekcje + Warsztat [179] zł/os. (rabat 40 zł)
 2. W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym w pkt. IV (1) terminie, rabaty (early bird) zostaną anulowane. 
 3. Dla uczestników zarejestrowanych od 02.04.2022 do 21.04.2022 r. włącznie odpowiednio o wybranej opcji zakupu:
  1. Prelekcje [179] zł/os.
  2. Prelekcje + Warsztat [219] zł/os.
 4. Dodatkowo uczestnicy, którzy wykupią uczestnictwo w Konferencji oraz Warsztatach otrzymają nagrane prelekcje oraz prezentacje, na które została wyrażona zgoda na udostępnienie przez Prelegenta. Lista tematów prelekcji na Konferencję online będzie na bieżąco udostępnia na stronie Konferencji tj. https://pmmania.pmi.org.pl .
 5. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w Konferencji online. Rezygnacji z udziału w Konferencji można dokonać w sposób określony w pkt. XI ust. 2 Regulaminu.
 
 

Koszt brutto udziału w Konferencji dla członków PMI oraz Partnerów Oddziału Silesia

 
 1. Dla uczestników zarejestrowanych do 01.04.2022 r. włącznie (early bird) odpowiednio od wybranej opcji zakupu:
  1. Prelekcje (22.04.2022) [104] zł/os. (rabat 30 zł od ceny Standard dla członków oraz Partnerów)
  2. Prelekcje (22.04.2022) + Warsztat (23.04.2022) [144] zł/os. (rabat 30 zł od ceny Standard dla członków oraz Partnerów)
 2. Rabat dla członków PMI oraz Partnerów oddziału jest naliczany tylko dla pierwszego dnia Konferencji. Warsztaty (dzień 2 Konferencji) nie są objęte zniżką.
 3. W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym w pkt. V (2) terminie, rabaty (early bird) zostaną anulowane.
 4. Dla uczestników zarejestrowanych od 02.04.2022 do 21.04.2022 włącznie odpowiednio o wybranej opcji zakupu:
  1. Prelekcje (22.04.2022)  [134] zł/os.
  2. Prelekcje (22.04.2022) + Warsztat (23.04.2022) [174] zł/os.
  3. Rabat dla członków PMI oraz Partnerów oddziału jest naliczany tylko dla pierwszego dnia Konferencji. Warsztaty (dzień 2 Konferencji) nie są objęte zniżką.
 
 1. Dodatkowo uczestnicy, którzy wykupią uczestnictwo w Konferencji oraz Warsztatach otrzymają nagrane prelekcje oraz prezentacje na które została wyrażona zgoda na udostępnienie przez Prelegenta. Lista tematów prelekcji na Konferencję online będzie na bieżąco udostępnia na stronie Konferencji tj. https://pmmania.pmi.org.pl .
 2. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w Konferencji online. Rezygnacji z udziału w Konferencji można dokonać w sposób określony w pkt. XI ust. 2 Regulaminu.
 
 

Terminy dokonywania płatności za udział w Konferencji:

 
 1. Uczestnik, który wybrał formę dokonania płatności online w systemie rejestracji, jest zobowiązany do automatycznej opłaty wygenerowanej w linku z systemu Przelewy24
 2. Uczestnik, który wybrał formę płatności przelewu w systemie rejestracji zobowiązuje się do dokonania opłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT.
 
 

Zasady płatności

 
 1. Uczestnik zawiera umowę uczestnictwa w transmisji Konferencji online z chwilą rejestracji.
 2. Zawarcie umowy jest zobowiązaniem Uczestnika do dokonania zapłaty za udział w Konferencji online zgodnie z pkt. IV albo pkt. V albo pkt. VI Regulaminu.
 3. Uczestnik, który dokonuje płatności za udział w transmisji online Konferencji za  pośrednictwem:
  1. dokonania płatności przelewem bankowym (w przypadku wyboru przelewu bankowego jako formy płatności w systemie rejestracji online). Po otrzymaniu potwierdzenia wpłynięcia zgłoszenia od Organizatora drogą e-mail, Uczestnik proszony jest o dokonanie płatności przelewem zgodnie z poniższymi danymi:
 
PMI Poland Chapter
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
mBank S.A.
     Numer Konta: IBAN:  PL 09 1140 1010 0000 2752 6500 1010
Tytuł przelewu: „Konferencja PMMania 2022”
 
                 b. dokonania płatności Przelewy24. Po wypełnieniu formularza Uczestnik otrzyma link do bezpiecznej, szyfrowanej strony operatora, na której dokona płatności.
 
 1. Po potwierdzeniu rejestracji drogą e-mail, Organizator w ciągu 7 dni przesyła Uczestnikowi drogą e-mail fakturę VAT. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT w formie papierowej i wysłania jej do uczestnika na podany adres. W tym celu należy zgłosić się do Organizatora na adres kontakt.katowice@pmi.org.pl lub wpisać odpowiednią adnotację w sekcji „UWAGI” formularza rejestracyjnego.
 2. Na życzenie uczestnika, możliwe jest wystawienie faktury pro-forma.
 3. W przypadku, gdy płatność nie zostanie zrealizowana zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. IV, V, VI oraz VII, Uczestnik powinien poinformować o tym Organizatora drogą e-mail na adres: kontakt.katowice@pmi.org.pl, wskazując powody opóźnienia płatności.
 4. Nieobecność Uczestnika w czasie Konferencji i brak anulacji zgodnie z pkt. XI ust. 2 Regulaminu oraz płatności przed wydarzeniem, wiąże się z przesłaniem przez PMI Poland Chapter faktury oraz wszelkimi możliwymi procesami windykacyjnymi, łącznie z wpisem do KRD.
 5. Istnieje możliwość przeniesienia wniesionej opłaty za Konferencję na inną, wskazaną osobę, po wcześniejszym porozumieniu z Organizatorem i ustaleniami potwierdzonymi drogą e-mail z adresu: kontakt.katowice@pmi.org.pl.
 
 

Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiającej dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności;
  2. złe warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie, niezbędne do korzystania z Konferencji online;
  3. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji;
  4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Konferencji przez Organizatora w wyniku siły wyższej, na które nie miał wpływu Organizator.
 

     Przetwarzanie danych osobowych

 
 1. Administratorem danych jest PMI Poland Chapter, z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10, KRS 0000-167-986, NIP 525-227-89-73, REGON 0155-4342-4.
 2. Dane kontaktowe administratora danych: biuro@pmi.org.pl,
  +48 530-700-457.
 3. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody,
  2. dostępu do danych – informacji o tym, jakie dane i w jakim celu oraz przez jaki okres są przetwarzane,
  3. sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych,
  4. żądania usunięcia danych,
  5. żądania ograniczenia przechowywania danych,
  6. wniesienia sprzeciwu,
  7. przeniesienia danych,
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w Konferencji online zgodnie z formułą w jakiej będzie on zorganizowany.
 5. Dane osobowe Uczestników pozyskiwane w celu realizacji Konferencji online na etapie rejestracji na Konferencję online oraz w trakcie Konferencji online (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania,  adres e-mail, numer telefonu, NIP, będą przetwarzane w celu:
  1. zorganizowania i przeprowadzenia Konferencji online zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności:  stworzenia listy Uczestników, przesyłania informacji dotyczących agendy Konferencji i innych informacji organizacyjnych, zapewnienia możliwości zadawania pytań w trakcie Konferencji, a więc realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, tj. promowanie profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich oraz wspieranie, przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych praktyk zarządzania projektami, oraz pobudzanie świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie,  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. przesyłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej informacji (w tym informacji handlowych) dotyczących produktów i usług Organizatora w szczególności przedstawionych w trakcie Konferencji online, a także informacji o kolejnych edycjach Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. networkingowym, tj. udostępnianie danych osobowych uczestnika firmom zewnętrznym celem promocji bądź nawiązywania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację Konferencji m.in. dostawcom usług informatycznych i przetwarzane przez okres w jakim Organizator (administrator) zobowiązany jest zachować dane dla celów ewentualnej kontroli związanej z organizacją Konferencji online oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej.
 2. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą również podlegały profilowaniu.
 3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje w tym dane osobowe są zabezpieczane adekwatnie do poziomu ryzyka jakie generują.
 4. Dane podawane na potrzeby wystawienia faktur:
  1. przetwarzane będą na podstawie wykonania umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a  Uczestnikiem, realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, wynikających z roszczeń związanych z realizacją umowy i obowiązków księgowych i rozliczeniowych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,
  2. przechowywane będą przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy, a udostępniane w zakresie niezbędnym, procesorom, jak np. księgowości.
 

Odstąpienie do umowy, rezygnacja z udziału w Konferencji

 
 1. Uczestnik może odstąpić od umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty rejestracji. Uczestnik nie może jednak odstąpić od umowy w przypadku, gdy nastąpiło już otwarcie Konferencji, czyli w dniu 22 kwietnia 2022 r. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Uczestnika, opłacona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za usługę.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji należy powiadomić Organizatora poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres kontakt.katowice@pmi.org.pl o temacie: ”Rezygnacja”, podając w niej dane osoby zarejestrowanej.  Jednocześnie w przypadku rezygnacji niewynikającej z pkt. XI pkt. 1 niniejszego regulaminu:
  1. gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w Konferencji/Warsztatach w terminie 14 dni od daty rejestracji (decyduje data wpływu rezygnacji) Organizator zwraca uczestnikowi 100 % opłaty, pomniejszonej o ewentualną różnicę wynikającą ze zmiany z przysługującej zniżki
  2. gdy uczestnik zgłosi chęć rezygnacji z udziału w Konferencji/Warsztatach po upływie 14 dni od daty rejestracji (decyduje data wpływu rezygnacji) lub w dniu rozpoczęcia wydarzenia (22 kwietnia 2022) Organizator zatrzymuje całość wpłaty, na rzecz poniesionych kosztów organizacyjnych.
 
 

Własność intelektualna

 1. Tytuł i program Konferencji online, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Konferencji online jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora lub osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i nagrywanie Konferencji online, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne i podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.
 

Postanowienia końcowe

 
 1. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji za nienależycie wykonaną usługę, prosimy o kontakt na adres email: kontakt.katowice@pmi.org.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni na maila podanego przy wypełnianiu formularza rejestrującego na Konferencje online.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie https://pmmania.pmi.org.pl
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2022.