Konferencja PMMania

Increase your impact
X edycja

REGULAMIN UDZIAŁU UCZESTNIKÓW

z dnia 5 lutego 2024 r.

PMI POLAND CHAPTER SILESIA BRANCH

I Postanowienia ogólne

  1. Konferencja PMMania – zwana w dalszej części Regulaminu „konferencją” lub „wydarzeniem” odbędzie się w dniach 21-22.03.2024 roku w Centrum Konferencyjnym ING Banku Śląskiego, zlokalizowanym przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 w Katowicach.
  2. Organizatorem wydarzenia jest PMI Poland Chapter (PMI Oddział Polski) z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10, KRS 0000167986, NIP 525-227-89-73, REGON 015543424, zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. 
  3. Oficjalny serwis internetowy konferencji PMMania znajduje się pod adresem: pmmania.pmi.org.pl, a oficjalnym kanałem komunikacji pomiędzy uczestnikiem a organizatorem jest adres e-mail: silesia@pmi.org.pl
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i programu Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora.

II Zasady uczestnictwa

  1. Podstawą uczestnictwa w konferencji jest zakup biletu dostępnego na stronie internetowej pmmania.pmi.org.pl, wypełnienie formularza rejestracji oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo do dnia wymienionego w formularzu zgłoszeniowym. Liczy się data zaksięgowania wpłaty na konto Organizatora. 
  2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w terminie 3 dni od przesłania formularza (najpóźniej na dzień przed konferencją tj. 20.03.2024), a w przypadku niedokonania opłaty w tym terminie zgłoszenie będzie anulowane.
   1. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu płatności za udział w konferencji, poprzez wskazanie nowego terminu płatności na wystawionej fakturze VAT.
  3. Organizator w ramach opłaty za uczestnictwo nie zapewnia dojazdu na miejsce wydarzenia ani noclegu. 
  4. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. 
  5. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie uczestników konferencji bez zgody Organizatora.  Wszelkie materiały, nagrania, publikacje, znaki towarowe, handlowe oraz inne treści i dzieła publikowane, prezentowane, retransmitowane, rozpowszechniane w czasie trwania Konferencji podlegają i są objęte ochroną prawa autorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z nich bez zgody właściciela jest zabronione, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
  6. Uczestnik nie ma prawa nagrywania, retransmisji, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu Konferencji oraz jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim.
  7. Jeśli Uczestnik zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować treść Konferencji, zobowiązany jest do uprzedniego kontaktu z Organizatorem w celu określenia warunków wykorzystania treści Konferencji.
  8. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą do dnia 20.03.2024 lub wyczerpania miejsc (ilość wolnych miejsc wskazana jest na stronie internetowej Organizatora, tj. pmmania.pmi.org.pl).
  9. Organizator ma prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w konferencji bez podania przyczyny.
  10. Uczestnik zawiera umowę uczestnictwa w Konferencji z chwilą rejestracji.

III Opłata za uczestnictwo

  1. Uczestnictwo w Konferencji jest odpłatne, a koszt udziału obejmuje uczestnictwo w wykładach i networkingu, materiały konferencyjne i pokonferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch.
  2. Cennik opłat konferencyjnych dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia pmmania.pmi.org.pl
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego obniżenia kwoty opłaty za uczestnictwo. 
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty dla członków PMI PC oraz do udzielania innych zniżek według swojego uznania. 
  5. Możliwe jest dokonanie opłaty konferencyjnej za dwa dni konferencji lub jeden wybrany dzień, zgodnie z terminami określonymi w punkcie I ppkt 2. 
  6. Po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej wydarzenia oraz po uiszczeniu opłaty za uczestnictwo, Organizator wyśle pod wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika potwierdzenie rejestracji. 
  7. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w wydarzeniu. 
  8. Wysokość opłaty konferencyjnej uzależniona jest od daty rejestracji Uczestnika i ewentualnych rabatów udzielonych Uczestnikowi indywidualnemu lub grupom Uczestników. Ostateczna cena jest ustalana przez Organizatora. Bilety Early Birds można zakupić do dnia 26.02.2024. Od dnia 27.02.2024 obowiązuje cena regularna.
  9. Rabaty promocyjne i grupowe nie łączą się.
  10. Niezależnie od uprawnień przyznanych w przepisach obowiązującego prawa, Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w pkt. I lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora silesia@pmi.org.pl
  11. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, zgodnie z ust. 10 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania części lub całości opłaty konferencyjnej: 
   1. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30 dnia przed rozpoczęciem konferencji lub wcześniej, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 50% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział; 
   2. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji pomiędzy 29 a 15 dniem przed rozpoczęciem konferencji, Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 75% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział; 
   3. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 14 dniu przed rozpoczęciem konferencji lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę;
   4. każdy przypadek rezygnacji będzie rozpatrywany indywidualnie.
  12. W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora wszystkie wpłaty wniesione przez uczestników zostaną im zwrócone w pełnej wysokości. 
  13. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IV Odstąpienie od umowy i reklamacje

  1. Uczestnik może odstąpić od umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty rejestracji. Uczestnik nie może jednak odstąpić od umowy w przypadku, gdy nastąpiło już otwarcie Konferencji. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Uczestnika, opłacona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za usługę.
  2. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, należy niezwłocznie powiadomić Organizatora poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres silesia@pmi.org.pl o temacie: ”Rezygnacja”, podając w niej dane osoby zarejestrowanej. 
  3. Wszelkie reklamacje Uczestników konferencji PMMania wobec Organizatora powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: silesia@pmi.org.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

V Formy płatności

  1. Akceptowane formy płatności: 
   1. płatność przelewem na wskazane przez Organizatora konto. Numer konta zostanie wskazany w mailu potwierdzającym rejestrację i/lub na fakturze, jeżeli taka forma płatności zostanie wybrana przy składaniu zamówienia.
   2. Płatność online przetwarzana za pośrednictwem platformy Ticketbutler.

VI Bezpieczeństwo

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas konferencji. 
  2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie konferencja.

VII Przetwarzanie danych osobowych

   1. Administratorem danych jest Organizator, czyli Stowarzyszenie PMI Poland Chapter (PMI Oddział Polski), z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10, KRS 0000167986, NIP 525-227-89-73, REGON 015543424. 
   2. Dane kontaktowe administratora danych: biuro@pmi.org.pl, +48 530 700 457. 
   3. W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa: 
    1. cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, 
    2. dostępu do danych – informacji o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, 
    3. sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych, 
    4. żądania usunięcia danych, 
    5. żądania ograniczenia przechowywania danych, 
    6. wniesienia sprzeciwu, 
    7. przeniesienia danych, 
    8. wniesienia skargi do organu nadzoru. 
   4. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzana danych Uczestników Konferencji, opisane są w Polityce Prywatności: http://pmi.org.pl/polityka-prywatnosci

VIII.1. Dane pozyskiwane w celu realizacji konferencji

   1. W zakresie danych, których podanie jest obowiązkowe w formularzu: 
    1. podstawą przetwarzania będzie wykonanie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem i realizacja prawnie uzasadnionych celów administratora, a więc realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, tj. promowanie profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich oraz wspieranie, przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych praktyk zarządzania projektami, oraz pobudzanie świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie, 
    2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia i przetwarzane do zakończenia czynności związanych z rozliczeniem wydarzenia. Organizator może przekazać dane osobowe podwykonawcom Organizatora (np. dostawcy oprogramowania, firmy zajmujące się profesjonalnym drukiem identyfikatorów) na zlecenie PMI Poland Chapter w celach związanych z realizacją Wydarzenia. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Wydarzenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników. 
   2. W zakresie danych, których podanie jest dobrowolne w formularzu: 
    1. podstawą przetwarzania będzie wyrażona zgoda, dokonana poprzez podanie określonych danych w polach formularza, 
    2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz dostawcom oprogramowania na zlecenie PMI Poland Chapter i będą przetwarzane do zakończenia czynności związanych z realizacją wydarzenia, chyba że wcześniej zgoda zostanie cofnięta. 
   3. Dane podawane na potrzeby wystawienia faktur: 
    1. przetwarzane będą na podstawie wykonania umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, wynikających z roszczeń związanych z realizacją umowy i obowiązków księgowych i rozliczeniowych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, 
    2. przechowywane będą przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy, a udostępniane w zakresie niezbędnym, procesorom, jak np. księgowości oraz dostawcom oprogramowania na zlecenie PMI Poland Chapter. 
   4. Dane rejestrowane i udostępniane w formie zdjęć i nagrań wideo: 
    1. przetwarzane będą na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora oraz wykonania umowy, a więc realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, tj. promowania profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich oraz wspierania, przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych praktyk zarządzania projektami, oraz pobudzania świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie, 
    2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz zajmującym się profesjonalnym nagrywaniem, fotografowaniem i obróbką materiałów.

VIII.2 Dane pozyskiwane w celach marketingowych i handlowych

   1. Dane, w których wyrażono zgodę na cele marketingowe lub handlowe: 
    1. przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody w formularzu, 
    2. przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody; 
    3. przekazywane będą podmiotom wskazanym w składanych oświadczeniach.

IX Postanowienia końcowe

   1. Wydarzenie może być nagrywane i fotografowane przez Organizatora. 
   2. Udział w konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku: 
    1. gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektu 
    2. gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia. 
   3. Przetwarzanie danych podczas wydarzenia, w tym poprzez udostępnianie nagrań i zdjęć jest zgodne z przepisami ochrony danych osobowych. 
   4. Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji zapisów rozstrzyga członkini zarządu ds. wydarzeń Marta Marcinkiewicz, a dotyczące realizacji umowy sąd powszechny.
   5. Wszelkie spory będą rozstrzygane w przypadku Użytkowników będących konsumentami przez właściwy sąd powszechny, przy czym konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on: 
    1. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, 
    2. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, 
    3. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 
   6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i obowiązują wszystkich uczestników. 
   7. Organizator ma prawo do zmiany miejsca i terminu konferencji, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo. 
   8. Organizator ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o których Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo.
   9. Regulamin wchodzi w życie 5.02.2024.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Przekazanie praw do wizerunku

   1. Ja, zarejestrowany uczestnik konferencji PMMania, oświadczam, że moja rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przekazanego w materiałach promocyjnych oraz utrwalonego w ramach wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie PMI Poland Chapter, zwane dalej „PMI” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10, NIP 525-227-89-73.

     

    Niniejsza zgoda dotyczy wykorzystania mojego wizerunku w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych – w ramach promocji wydarzenia. 

     

    Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć oraz nagrania wydarzenia w innych publikacjach wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez PMI i zamieszczenie na stronach internetowych innych programów edukacyjnych PMI. 

     

    Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo.

    Wyrażenie zgody na wykonanie nagrania wydarzenia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa. 

     

    Wiem, że: 

    • Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres wydarzenia@pmi.org.pl.
    • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
    • Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do upublicznienia wizerunku.
    • Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których zostanie wykorzystany utrwalony wizerunek, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów Stowarzyszenia (PMI) oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
    • Mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
    • Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
      •